Vážení pacienti, kolegovia, obchodní partneri.

Sitarcik web1

Vážení pacienti, kolegovia, obchodní partneri,

        Po prevzatí menovacieho dekrétu od Ministra zdravotníctva SR som sa 1. októbra 2021 ujal funkcie riaditeľa Špecializovaného liečebného ústavu Marína, š.p., Kováčová. Týmto som prevzal na seba veľkú zodpovednosť za špecializované liečebné pracovisko, ktoré je symbolom dlhoročnej kvalitnej zdravotníckej práce vracajúcej detským a dospelým pacientom zdravie a vysokú šancu na návrat do plnohodnotného života.

        Prácu v kúpeľníctve dôverne poznám z pôsobenia na pozícii zástupcu riaditeľa v kúpeľoch SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.. Tam som spoznal zásady odbornej a manažérskej práce v oblasti kúpeľníctva, ktoré vnímam ako súhrn aktivít špecifickej infraštruktúry a ľudských zdrojov v oblastiach poznania a praxe, zameranej na znalosť prírodných liečivých zdrojov a realizáciu techník a procedúr pre liečenie  rôznych somatických, psychosomatických a psychologických problémov.

        Z pohľadu podnikania, ide o veľmi špecifickú a spoločensky nepochybne dôležitú činnosť, ktorej cieľom je prevencia a liečenie ľudských chorôb, regenerácia síl a relaxácia. Kúpeľníctvo je spojené s využívaním sily prírodných liečivých zdrojov ( liečivých minerálnych vôd, klímy), krásy okolitého prírodného prostredia, ako aj vplyvu kultúrneho prostredia kúpeľných zariadení. V súčasnej dobe je spojením starostlivosti o zdravie s cestovným ruchom, pričom obe tieto oblasti sa v kúpeľníctve veľmi prelínajú. Napomáha tomu aj zvýšené uvedomenie ľudí v oblasti zdravotnej prevencie a predchádzanie civilizačným druhom ochorení tak frekventovaným v súčasnej hektickej dobe, ktorú žijeme.

        Liečebné kúpeľné pobyty v Špecializovanom liečebnom ústave Marína sú pacientmi  po ich absolvovaní dlhodobo hodnotené na vysokej úrovni. Vyzdvihovaný je  profesionálny lekársky prístup, priebeh poskytovaných procedúr, ako aj vysoká kvalita ostatných poskytovaných služieb. Dosahované kvalitné hodnotenia od pacientov sú najlepším indikátorom kvality poskytovaných služieb, ktorá je produkovaná zamestnancami štátneho podniku, ktorí sú preň najvýznamnejší zdroj príjmov a prosperity do budúcnosti.  

        Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p., Kováčová svojim trendom udržania medicínskej kvality kúpeľnej liečby (neskĺznutím k wellness zariadeniu) a súvisiacich poskytovaných služieb na vysokej úrovni, garantuje markantné zlepšenie zdravotného stavu po absolvovaní kúpeľnej liečby pre všetkých pacientov. Je potrebné tento status  výnimočného liečebného zariadenia na trhu kúpeľnej liečby na Slovensku udržať do budúcnosti v prospech systému poskytovania odbornej zdravotnej starostlivosti pre občanov Slovenska.

        Hlavnými cieľmi mojej práce v  Špecializovanom liečebnom ústave Marína, v úzkej súčinnosti s kolegami, bude udržanie vysokej úrovne lekárskej a liečebnej starostlivosti, rozšírenie poskytovaných liečebných procedúr s nárastom kvality ich poskytovania. Postupné skvalitňovanie úrovne ubytovania a vnútorného, ale aj vonkajšieho prostredia. Rozšírenie portfólia poskytovaných doplnkových služieb k skvalitneniu a zvýšeniu komfortu pobytov pacientov. V neposlednej miere aj obohatenie kultúrno spoločenského diania v našom špecializovanom liečebnom ústave pre vyplnenie voľného času pacientov.

        Teším sa na spoluprácu s vyspelým a odborne vysoko zdatným tímom kolegov a verím, že spoločným úsilím dosiahneme mnou prezentované ciele vedúce k zvýšeniu komplexnej  úrovne  poskytovaných služieb pri skvalitňovaní zdravia našich pacientov.

S pozdravom
Ing. Vladimír Sitarčík
riaditeľ