Skip to content
logo_kupele

Na počiatku bol prameň …

   stranka_historia_marina obyvatelia

Miestny občania prvého prameňa
z roku 1896.

stranka_historia_povodny pramen

Pôvodný prameň v kúpeľoch (1949).

stranka_historia_kamen

Položenie základného kameňa ústavu Marína (1969).

stranka_historia_marina old

Marína po ukončení výstavby (1976).

História

Náhodným objavením prameňov termálnej minerálnej vody počas geologického prieskumu pri hľadaní uhlia v roku 1898-1899 sa datuje vznik kúpeľného miesta Kováčová. Boli tu založené malé kúpele, ktoré slúžili blízkemu a širšiemu okoliu a na základe osobných skúseností ich vyhľadávali ľudia s pohybovými ťažkosťami. Až v roku 1967 po rozsiahlom geologickom prieskume bol dokončený vrt termálnej vody K1 s teplotou 48,5 °C s veľkou, stabilnou výdatnosťou. Kováčová dostala úplne nové perspektívy. Bol vypracovaný projekt kúpeľov určených predovšetkým pre kúpeľnú rehabilitáciu detí, nakoľko epidémia poliomyelitídy na začiatku 50. rokov zanechala veľa pacientov s limitujúcimi následkami. V roku 1969 bol položený základný kameň pre výstavbu liečebného ústavu s kapacitou 212 lôžok. 27. 9. 1976 po prekonaní rôznych prekážok bol ústav uvedený do prevádzky ako Detská kúpeľná liečebňa Marína. V dobe otvorenia ústavu bolo vytvorené neurologické oddelenie (terajší blok B) s 2 poschodiami a ortopedické oddelenie (blok A) s 3 poschodiami, na každom poschodí je samostatné 40-lôžkové oddelenie s kompletným vybavením, okrem ubytovacej časti je tu jedáleň, herne, kompletná vodoliečba, rehabilitačné sály, škola a predškolské zariadenia. Liečili sa tu pohybovo postihnuté deti s neurologickými i ortopedickými diagnózami podľa indikačného zoznamu.

V začiatkoch bola priemerná dĺžka pobytu pre ortopedických pacientov 60 dní, pre neurologických 90 dní, v roku 1982 pribudla indikácia – Morbus Perthes s dĺžkou pobytu 150 – 180 dní. V roku 1985 sa z organizačných dôvodov upustilo od striktného rozdelenia detí podľa diagnózy, neurologicky postihnuté deti, často i mentálne poškodené sa integrovali medzi ortopedických pacientov. Z neurologických diagnóz doteraz prevládajú detská mozgová obrna – rôzne formy vrátane imobilných pacientov. Pribúda pacientov po kraniocerebrálnych traumách. Z ortopedických diagnóz prevládajú skoliózy rôzneho stupňa závažnosti aj pooperačné stavy. Prednosť v prijatí majú akútne stavy – priame preklady z lôžkových zariadení, hlavne poúrazové stavy, kde je potrebná včasná rehabilitačná starostlivosť, a po plánovaných operáciách hlavne v rámci neuro/ortopédie. V roku 1991 bol indikačný zoznam rozšírený o reumatických pacientov. V roku 1993 sme začali v individuálnych prípadoch s deťmi hospitalizovať aj rodičov a vykonávať ich edukáciu s nácvikom rehabilitačných postupov, aby mohli pokračovať v rehabilitácii v domácich podmienkach.

V nasledujúcich rokoch sme zvyšovali úroveň zdravotníckej starostlivosti o pacientov po stránke kvantity, ale aj kvality. Tento trend si vynútil príjem ťažkých imobilných pacientov s diagnózami, ktoré sa v minulosti v detskom veku nevyskytovali v takom rozsahu (napr. priečne poškodenia miechy). Zdravotná starostlivosť o takýchto pacientov si vyžaduje špeciálnu ošetrovateľskú starostlivosť, aj špeciálne rehabilitačné postupy. Nutnosť zmeny a doplnenie teoretickej, ale aj praktickej časti zdravotnej starostlivosti pocítili lekári, sestry, rehabilitační pracovníci v rámci postgraduálneho vzdelávania. Nadviazali sme úzku spoluprácu s Fakultou zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity. Bolo nutné sa oboznámiť s novými zložkami starostlivosti podľa platných zásad ošetrovateľstva aj fyzioterapie.

Ďalšou významnou kapitolou v histórii ŠLÚ Marína bolo rozšírenie kúpeľnej a rehabilitačnej starostlivosti aj pre dospelých pacientov od mája roku 2004. K tomuto účelu boli vykonané nevyhnutné rekonštrukčné úpravy na bloku B, ktorý bol vyhradený pre ubytovanie, stravovanie aj rehabilitáciu dospelých pacientov s neurologickými a ortopedickými diagnózami. Do praxe sme tak uviedli nové fyzioterapeutické postupy napr. pre pacientov po prekonanej mozgovej cievnej príhode, po náhrade bedrového či kolenného kĺbu, pre pacientov s reumatickými či vertebrogénnymi ochoreniami, po operáciách, úrazoch… Od novembra 2004 sme začali poskytovať kúpeľno-rehabilitačnú starostlivosť aj ambulantným spôsobom v priestoroch bloku B3. Úspešný rok 2004 bol zavŕšený získaním certifikátu kvality ISO 9001:2000 certifikačnou firmou SGS Slovakia; politiku kvality dôsledne rozvíjame aj v súčasnosti.

Cieľom nášho zariadenia je poskytovanie kúpeľnej a rehabilitačnej starostlivosti výlučne na odbornej báze, našou ambíciou nie sú služby typu wellness. Medicínsku úroveň ŠLÚ Marína potvrdzujeme aktívnou účasťou na odborných podujatiach, sami sme zorganizovali nemalé množstvo vzdelávacích akcií, napr. v decembri 2018 sme zorganizovali už XIII. ročník konferencie Rehabilitácia v pediatrii s medzinárodnou účasťou, v našich priestoroch zrekonštruovanej polyfunkčnej kinosály. V súčasnosti disponuje náš ústav vysoko špecializovanými zdravotníckymi pracovníkmi na jednotlivých oddeleniach, pri liečebných výkonoch využívame dostupné poznatky súčasnej lekárskej vedy.

V máji 2019 sme otvorili Špecializovanú detskú rehabilitačnú nemocnicu na oddelení A3, určenú pre zvlášť závažné diagnózy detských pacientov s intenzifikovaným rehabilitačným režimom.