Skip to content
Indikácie a kontraindikácie

Indikácie a kontraindikácie

Indikácie

Aké sú indikácie pre ústavnú starostlivosť v Špecializovanej detskej rehabilitačnej nemocnici?

 • po operáciách alebo poraneniach centrálneho nervového systému (CNS)
 • po zápaloch CNS, miechy (Guillain-Barré syndróm, encefalitídy a pod.)
 • po operáciách alebo poraneniach periférneho nervového systému
 • po amputácií na hornej alebo dolnej končatine
 • po kraniotraumách, polytraumách
 • po operáciách a stabilizačných výkonoch na chrbtici
 • po operačných výkonoch pre nádory, cievne malformácie miechy
 • po úrazoch mozgu so zvládnuteľným organickým psychosyndrómom a aktívnou spoluprácou pacienta

Čo je potrebné priniesť na hospitalizáciu?

 • hospitalizované dieťa: preukaz poistenca, zdravotnú dokumentáciu, výsledky aktuálnych vyšetrení, lieky, ktoré dieťa bežne užíva na celú dobu hospitalizácie, ortopedicko-protetické pomôcky, ktoré dieťa používa, bežné oblečenie, jednorazové plienky, príp. plienky do vody, tzv. plávacie plienky, hygienické potreby. Špeciálne diétne požiadavky treba ohlásiť vopred.
 • sprievodca: preukaz poistenca, občiansky preukaz, lieky, ktoré sprievodca bežne užíva na dobu hospitalizácie, hygienické potreby.

Kontraindikácie

Aké sú kontraindikácie prijatia pacienta?

 • tracheostómia s kanylou, vigilná kóma
 • ťažký imobilizačný syndróm s kontraktúrami alebo paraartikulárnymi osifikáciami.
 • dekubity, rozsiahle kožné defekty, externé fixátory
 • nezhojený amputačný kýpeť, nehojace sa pooperačné rany
 • závažná polymorbidita alebo závažné ochorenia, ktoré znemožňujú aktívnu intenzívnu rehabilitáciu – dekompenzovaný diabetes mellitus, kardiorespiračná insuficiencia, renálna insuficiencia ťažkého stupňa, akútne tromboembolická choroba, závažné a recidivujúce krvácavé prejavy a pod.
 • akútne infekčné ochorenia, bacilonosičstvo (rezistentné nemocničné nákazy)
 • zhubné nádory počas ich liečby
 • syndróm závislosti na alkohole, narkotikách, nespolupráca, ťažká mentálna retardácia
 • akútne psychózy a duševné poruchy s asociálnymi prejavmi
 • kachexia každého druhu
 • dekompenzovaná epilepsia