Skip to content

ZÁKLADNÁ ŠKOLA PRI ZDRAVOTNÍCKOM ZARIADENÍ MARÍNA V  KOVÁČOVEJ

skola-trieda

ZŠ pri ŠLÚ Marína

odkaz na webstránku školy

Základná škola pri zdravotníckom zariadení Kováčová bola založená 1.októbra 1976 pre detských pacientov za účelom vzdelávania počas liečebného pobytu.

Ide o plnoorganizovanú základnú školu s právnou subjektivitou. Vzhľadom na špecifické podmienky prebieha v škole vyučovanie so zníženým počtom vyučovacích hodín. Vyučovanie zabezpečujú kvalifikovaní špeciálni pedagógovia.

Pre žiakov s mentálnym postihnutím a kombinovanými vadami je v škole zriadená jedna špeciálna trieda. V čase mimo vyučovania žiaci navštevujú školský klub detí, kde pracujú pod vedením vychovávateliek.

Súčasťou základnej školy je aj  materská škola, ktorá poskytuje celodennú starostlivosť telesne a mentálne postihnutým deťom predškolského veku. Predškolskú výchovu v materskej škole zabezpečujú učiteľky s rozšíreným vzdelaním špeciálnej pedagogiky.

Vyučovací proces sa strieda s výchovnou činnosťou v dvoch zmenách od 0800 hod  do 1700 hod  v pracovných dňoch. Škola má vlastnú internetovú učebňu, ktorú majú možnosť používať všetci žiaci na vyučovacích hodinách, aj v rámci krúžkov.