Skip to content
Indikácie

Marína Vám pomôže

Indikácie

Indikácie u poistencov, ktorí dovŕšili 18. rok veku

I. Onkologické choroby

A I/1 C00 – C97, D00 – D09
Onkologické choroby do 24 mesiacov od ukončenia komplexnej onkologickej liečby (vrátane chemoterapie,
rádioterapie), bez akýchkoľvek známok recidívy ochorenia.
onkológ, všeobecný lekár
Kontraindikácie: Recidíva metastázy, karcinomatózna kachexia.

VI. Nervové choroby

Kontraindikácie pre celú skupinu VI: Vážne psychické poruchy, nemožnosť záťaže pacienta rehabilitačnou liečbou. V celej skupine (okrem VI/4, VI/7) je možný len jedenkrát ročne pobyt buď v kúpeľnej liečebni, alebo v Národnom rehabilitačnom centre Kováčová, alebo v odbornom liečebnom ústave.

A VI/1 G54.0 – G59.8, G61.0 – G61.9, A93.0 – A93.8, A94
Chabé obrny (okrem poúrazových) vrátane poinfekčných polyradikuloneuritíd do 12 mesiacov po odoznení akútneho štádia.
neurológ, lekár FBLR, infektológ, všeobecný lekár
Kúpeľnú starostlivosťmožno pri tejto indikácii uhrádzať z prostriedkov verejného zdravotného poistenia najviac raz za dva roky.

B VI/2 G54.0 – G59.8, G62.0 – G62.9, A80.0 – A80.9, B91
Chabé obrny (okrem poúrazových) a stavy po poliomyelitíde.
neurológ, lekár FBLR, všeobecný lekár
Kúpeľnú starostlivosťmožno pri tejto indikácii uhrádzať z prostriedkov verejného zdravotného poistenia najviac raz za dva roky.

B VI/3 G63.0 – G63.8
Polyneuropatie s paretickými prejavmi.
neurológ, lekár FBLR, všeobecný lekár

A VI/4 G00.0 – G05.8, G07 – G09
Zápalové ochorenia centrálneho nervstva (stavy po meningoencefalitídach a po myelitídach) po skončení akútneho obdobia, ak sú prítomné spastickoparetické prejavy do 12 mesiacov po vzniku ochorenia.
neurológ,infektológ, všeobecný lekár

A VI/5 I60.0 – I63.9
Hemiparézy a paraparézy cievneho pôvodu po doznení akútneho štádia do 12 mesiacov od vzniku bez výraznejších psychických zmien a s prejavmi obnovujúcej sa funkcie.
neurológ, lekár FBLR, internista, všeobecný lekár
Opakovanie náhlej cievnej mozgovej príhody viac ako dva razy, pokojová alebo nočná dýchavica, chronické edémy s hepatomegáliou, recidívy hemiparézy do 1 roku od prvej príhody ochorenia, nebezpečenstvo embolizácie, ťažké fatické poruchy, najmä percepčné. Fajčenie.
U každého chorého je pred podaním návrhu nutná konzultácia internistu, ktorý sa vyjadrí o možnosti zaťaženia
z hľadiska kardiovaskulárneho aparátu.

B VI/6 I60.0 – I63.9, I69.0 – I69.8
Hemiparézy a paraparézy cievneho pôvodu po odznení akútneho štádia od 12 do 24 mesiacov od vzniku, ak je predpoklad, že kúpeľné liečenie prispeje k obnoveniu a udržaniu pracovnej schopnosti a sebaobsluhy.
neurológ, lekár FBLR, internista, všeobecný lekár
Opakovanie náhlej cievnej mozgovej príhody viac ako dva razy, pokojová alebo nočná dýchavica, chronické edémy s hepatomegáliou, recidívy hemiparézy do 1 roku od prvej príhody ochorenia, nebezpečenstvo
embolizácie, ťažké fatické poruchy, najmä percepčné. Fajčenie.
U každého chorého je pred podaním návrhu nutná konzultácia internistu, ktorý sa vyjadrí o možnosti
zaťaženia z hľadiska kardiovaskulárneho aparátu.

A VI/7 podľa základnej diagnózy
Stavy po závažných poraneniach a operáciách centrálneho a periférneho nervstva s poruchami hybnosti s prejavmi obnovujúcej sa funkcie, do 12 mesiacov od úrazu alebo operácie.
neurológ, neurochirurg, lekár FBLR, všeobecný lekár

A VI/8 G35.0 – G35.9, G37.0 – G37.9
Roztrúsená skleróza a iné demyelinizačné ochorenia v štádiu bez príhody, sústavne odborne liečené, so
zachovanou schopnosťou sebaobsluhy.
neurológ, lekár FBLR, všeobecný lekár
Výrazná ataxia, pokročilé plegické stavy, príhody opakujúce sa do 1 roku.
Kúpeľnú starostlivosť možno pri tejto indikácii uhrádzať z prostriedkov verejného zdravotného poistenia najviac raz za dva roky.

A VI/9 G70.0 – G73.7
Nervovosvalové degeneratívne choroby.
neurológ, všeobecný lekár
Paroxyzmálne svalové obrny, prejavy kardiálnej insuficiencie.
V návrhu je nutné uviesť výsledok kardiologického vyšetrenia.

B VI/10 G95.0 – G95.5
Syringomyelia s paretickými prejavmi, sústavne odborne liečená.
neurológ, všeobecný lekár
Poruchy dýchania a prehĺtania.
Kúpeľnú starostlivosť možno pri tejto indikácii uhrádzať z prostriedkov verejného zdravotného poistenia najviac raz za dva roky.

B VI/11 G80.0 – G80.9
Detská mozgová obrna, ak sú predpoklady ďalšieho zlepšenia funkcie.
neurológ, lekár FBLR, všeobecný lekár
Kúpeľnú starostlivosť možno pri tejto indikácii uhrádzať z prostriedkov verejného zdravotného poistenia najviac raz za dva roky.

B VI/12 G20.00 – G20.91, G23.0 – G23.9
Parkinsonova choroba. Iné degeneratívne choroby bazálnych ganglií.
neurológ, lekár FBLR, všeobecný lekár
Kúpeľnú starostlivosť možno pri tejto indikácii uhrádzať z prostriedkov verejného zdravotného poistenia najviac raz za dva roky.

A VI/13 G60.0 – G60.9
Dedičná a idiopatická neuropatia
neurológ, všeobecný lekár
Paroxyzmálne svalové obrny, prejavy kardiálnej insuficiencie.

VII. Choroby pohybového ústrojenstva

B VII/1 M02.00 – M02.99, M05.00 – M10.99
Reumatoidná artritída I. a II. rtg štádium, psoriatická artritída, kĺbový syndróm Reiterovej choroby s funkčným
postihnutím, sústavne liečené.
reumatológ, všeobecný lekár
Vysoká aktivita nestabilizovaná primeranou liečbou, ťažšie viscerálne postihnutia, ťažšie prejavy nežiaducich účinkov liekov.

A VII/2 M02.00 – M02.99, M05.00 – M10.99
Reumatoidná artritída III. a IV. rtg štádium, psoriatická artritída, kĺbový syndróm Reiterovej choroby s ťažkým funkčným postihnutím, sústavne liečené.
reumatológ, všeobecný lekár
Vysoká aktivita nestabilizovaná primeranou liečbou, ťažšie viscerálne postihnutia, ťažšie prejavy nežiaducich účinkov liekov.

B VII/3 M45.00 – M45.09, M46.00 – M46.99
Ankylotizujúca spondylartritída I. až III. rtg štádium (Bechterevova choroba) a ostatné séronegatívne spondylartritídy s funkčným postihnutím, sústavne liečené.
reumatológ, lekár FBLR, všeobecný lekár
Vysoká aktivita nestabilizovaná primeranou liečbou. Deštrukčné zmeny bederných zhybov s podstatným
obmedzením hybnosti. Ťažšie viscerálne postihnutia, ťažšie prejavy nežiaducich účinkov liekov.

A VII/4 M45.00 – M45.09, M46.00 – M46.99
Ankylotizujúca spondylartritída IV. a V. rtg štádium
(Bechterevova choroba) a ostatné séronegatívne spondylartritídy s ťažkým funkčným postihnutím, sústavne
liečené.
reumatológ, lekár FBLR, všeobecný lekár
Vysoká aktivita nestabilizovaná primeranou liečbou. Deštrukčné zmeny bederných zhybov s podstatným
obmedzením hybnosti. Ťažšie viscerálne postihnutia, ťažšie prejavy nežiaducich účinkov liekov.

B VII/5 M41.00 – M41.99
Skoliózy idiopatické a inej etiológie so zakrivením 20 stupňov a viac podľa Cobba, doložené popisom rtg
snímky, do 25 rokov veku, sústavne liečené v ortopedickej alebo rehabilitačnej ambulancii.
ortopéd, lekár FBLR, všeobecný lekár
Funkčné skoliotické držanie bez morfologických zmien na rtg.
Kúpeľnú starostlivosť možno pri tejto indikácii uhrádzať z prostriedkov verejného zdravotného poistenia najviac raz za dva roky.

B VII/6 M01.00 – M01.89, M03.00 – M03.69, M13.0 – M13.99
Reaktívne a druhotné artritídy (napr. poinfekčné) trvajúce dlhšie ako 6 mesiacov, pri infekčných po sanácii
fokusov, sústavne liečené.
reumatológ, lekár FBLR, všeobecný lekár
Tuberkulózne artritídy a artritídy vysokoaktívne, zatiaľ nestabilizované liečbou.

VII/7 M16.0 – M16.9
Koxartróza od II. štádia s funkčným postihnutím, sústavne liečená.
ortopéd, reumatológ, lekár FBLR, všeobecný lekár
Výrazne progredujúci proces s rýchlym vývojom rtg zmien, nestabilizovaná osteonekróza hlavíc alebo acetabula. Neschopnosť samostatného pohybu.
Kúpeľnú starostlivosť možno pri tejto indikácii uhrádzať z prostriedkov verejného zdravotného
poistenia najviac raz za dva roky.

B VII/8 M10.00 – M10.99, M11.00 – M11.99, M14.0 – M14.8, M15.0 – M15.9, M17.0 – M 19.99
Artrózy sprevádzané funkčnou poruchou, sústavne liečené a artropatie pri metabolických poruchách.
ortopéd,reumatológ, lekár FBLR, všeobecný lekár
Deštrukcia kĺbov s hrubšou poruchou osi, nestabilizovaná osteonekróza, výrazné príznaky druhotnej iritácie.
Ťažký varikózny syndróm so žilovou nedostatočnosťou.
Kúpeľnú starostlivosť možno pri tejto indikácii uhrádzať z prostriedkov verejného zdravotného poistenia najviac raz za dva roky.

B VII/9 M40.00 – M40.59, M43.00 – M43.99, M47.00 – M53.99
Vertebrogénny syndróm s prechodnými bolestivými poruchami chrbtice, sústavne liečený.
ortopéd, reumatológ, neurológ, lekár FBLR, všeobecný lekár
Kompresívny radikulárny syndróm.
Kúpeľnú starostlivosť možno pri tejto indikácii uhrádzať z prostriedkov verejného zdravotného poistenia najviac raz za dva roky.

A VII/10 podľa základnej diagnózy
Stavy po úrazoch alebo operáciách pohybového ústrojenstva vrátane operácií medzistavcovej platničky a operácií s použitím kĺbovej náhrady, ktoré sú sprevádzané oslabením svalovej sily alebo obmedzenou pohyblivosťou kĺbov, prípadne obrnami, najviac do 12 mesiacov od úrazu alebo operácie.
chirurg, ortopéd, neurológ, neurochirurg, lekár FBLR, traumatológ, všeobecný lekár
Nezhojené rany.
Nevzťahuje sa na nekomplikované úrazy a jednoduché operácie na pohybovom aparáte vrátane diagnostických
výkonov a extrakcie kovov, artroskopickú meniskektómiu, jednoduchú sutúru kĺbových väzov.

A VII/11 M12.00 – M12.89
Hemofilická artropatia.
reumatológ, ortopéd, lekár FBLR. Kúpeľný návrh potvrdzuje vždy hematológ, všeobecný lekár.
Z hematologického hľadiska stav musí byť úplne kompenzovaný a kúpeľné zariadenie musí mať dohodu
s najbližším hematologickým oddelením na prípadnú substitučnú liečbu.

Indikácie u poistencov, ktorí nedovŕšili 18. rok veku

XXI. Onkologické choroby

A XXI/1 C00 – C97, D00 – D09
Onkologické choroby po skončení komplexnej onkologickej liečby do 24 mesiacov bez akýchkoľvek
známok recidívy ochorenia.
onkológ, všeobecný lekár pre deti a dorast
Kontraindikácie: Recidíva, metastázy, karcinomatózna kachexia.

XXVI. Nervové choroby

Kontraindikácia pre celú skupinu XXVI: kožné defekty, stavy neovplyvniteľné rehabilitáciou.

A XXVI/1 podľa základnej diagnózy
Syndróm periférneho motorického neurónu akejkoľvek etiológie (chabé obrny).
neurológ, neurochirurg, všeobecný lekár pre deti a dorast

A XXVI/2 G71, G73 Svalová dystrofia a iné svalové ochorenia. neurológ, lekár
FBLR, všeobecný, lekár pre deti a dorast

A XXVI/3 G80, G93 Detská mozgová obrna (mozočkové syndrómy a príbuzné stavy a hybné poruchy v rámci malých mozočkových postihnutí).
neurológ, lekár FBLR, všeobecný lekár pre deti a dorast
Kontraindikácie:  Mentálna retardácia znemožňujúca spoluprácu pri liečebnej rehabilitácii.

A XXVI/4 podľa základnej diagnózy
Iné poruchy hybnosti centrálneho pôvodu, poruchy hybnosti po zápaloch mozgu a miechy, degeneratívne a heredofamiliárne ochorenia ovplyvniteľné liečebnou rehabilitáciou, poruchy hybnosti po cievnych a mozgových príhodách, poruchy hybnosti po úrazoch mozgu, poruchy hybnosti po operáciách benígnych nádorov centrálneho nervového sytému do 12 mesicov od operácie alebo vzniku ochorenia.
neurológ, lekár FBLR, všeobecný lekár pre deti a dorast
Kontraindikácie:  Mentálna retardácia znemožňujúca spoluprácu pri liečebnej rehabilitácii.

A XXVI/5 G 60  Dedičná a idiopatická neuropatia

XXVII. Choroby pohybového ústrojenstva

A XXVII/1 M08, M09, M14, M45, M46, M43
Juvenilná progresívna artritída a iné chronické ochorenia zhybov a chrbtice.
neurológ, reumatológ, ortopéd, lekár FBLR, všeobecný lekár pre deti a dorast

A XXVII/2 Q65, Q66, Q74, Q76, Q79
Vrodené chyby pohybového aparátu.
ortopéd, lekár FBLR, všeobecný lekár pre deti a dorast

A XXVII/3 podľa základnej diagnózy:
Stavy po úrazoch alebo operáciách pohybového ústrojenstva vrátane operácií medzistavcovej platničky a operácií s použitím kĺbovej náhrady, ktoré sú sprevádzané oslabením svalovej sily alebo
obmedzenou pohyblivosťou kĺbov, prípadne obrnami do 12 mesiacov po úraze alebo po operácii.
ortopéd, reumatológ, rehabilitačný lekár, neurochirurg, všeobecný lekár pre deti a dorast
Nevzťahuje sa na jednoduché operácie a nekomplikované úrazy vrátane chirurgických výkonov a
extrakcie kovov.

A XXVII/4 M40, M42, M43, M47 – M53, M96
Vertebrogénny syndróm s prechodnými bolestivými poruchami chrbtice, sústavne liečený (vrátane
koreňových syndrómov vertebrogénneho pôvodu).
ortopéd, neurológ, lekár FBLR, všeobecný lekár pre deti a dorast

A XXVII/5 M41 Skoliózy – mobilné v sústavnej rehabilitačnej starostlivosti (doložiť popisom rtg snímky).
ortopéd, lekár FBLR, všeobecný lekár pre deti a dorast

A XXVII/6 M42, M87

Osteochondrózy. Perthesova choroba.
ortopéd, všeobecný lekár pre deti a dorast
150 dní

A XXVII/7 M42, M43 Scheuermannova choroba, iné deformujúce dorzopatie.
ortopéd, neurológ, lekár FBLR, všeobecný lekár pre deti a dorast

A XXVII/8 M86 Chronické osteomyelitídy.
ortopéd, chirurg, všeobecný lekár pre deti a dorast