Skip to content
Kontraindikácie nemocnica

Kontraindikácie pre nemocnicu

\"stranka_w_marina_044\"

\"stranka_w_marina_021\"

\"stranka_w_marina_038\"

Kontraindikácie

Aké sú kontraindikácie prijatia pacienta?

 • tracheostómia s kanylou, vigilná kóma
 • ťažký imobilizačný syndróm s kontraktúrami alebo paraartikulárnymi osifikáciami.
 • dekubity, rozsiahle kožné defekty, externé fixátory
 • nezhojený amputačný kýpeť, nehojace sa pooperačné rany
 • závažná polymorbidita alebo závažné ochorenia, ktoré znemožňujú aktívnu intenzívnu rehabilitáciu – dekompenzovaný diabetes mellitus, kardiorespiračná insuficiencia, renálna insuficiencia ťažkého stupňa, akútne tromboembolická choroba, závažné a recidivujúce krvácavé prejavy a pod.
 • akútne infekčné ochorenia, bacilonosičstvo (rezistentné nemocničné nákazy)
 • zhubné nádory počas ich liečby
 • syndróm závislosti na alkohole, narkotikách, nespolupráca, ťažká mentálna retardácia
 • akútne psychózy a duševné poruchy s asociálnymi prejavmi
 • kachexia každého druhu
 • dekompenzovaná epilepsia