Otvorenie detskej rehabilitačnej nemocnice

\"\"Špecializovaný liečebný ústav Marína otvára v týchto dňoch novú kapitolu svojej histórie. Po roku príprav a  úspešnom zavŕšení nevyhnutných schvaľovacích procesov uvádzame do života novú prevádzku – Špecializovanú nemocnicu v odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia pre detských pacientov.

Čo nás viedlo k tomuto rozhodnutiu?

V prvom rade reagujeme na chronický nedostatok rehabilitačných lôžok pre detských pacientov. Máme dlhoročnú prax a skúsenosti s rehabilitáciou detských pacientov už od roku 1976, uvedomujeme si však, že súčasný 28-dňový pobyt v rámci kúpeľnej starostlivosti je v mnohých konkrétnych prípadoch nedostatočný, navyše limitovaný prísnym indikačným zoznamom. Pritom sa stretávame s deťmi, ktoré by po závažných polytraumách či náročných neurochirurgických a  ortopedických zákrokoch potrebovali cielenú a intenzívnu rehabilitačnú starostlivosť s dlhším trvaním, s bezprostrednejším časovým odstupom po zvládnutí akútneho stavu a jeho následnej stabilizácii. Zároveň tak reagujeme aj na podnet Všeobecnej zdravotnej poisťovne a iniciatívu MUDr. Beaty Havelkovej MPH, riaditeľky OZaRČ, ktorá stála pri zrode tejto idey a pomohla nám tento krok zrealizovať.

Čo to v praxi znamená? Pod hlavičkou štátneho podniku Špecializovaný liečebný ústav Marína budú nezávisle od seba, ale vo vzájomnej spolupráci fungovať „pod jednou strechou“ dva subjekty:

1.) kúpeľná liečebňa pod existujúcim názvom, poskytujúca tak ako doteraz kúpeľnú starostlivosť detským, ale aj dospelým pacientom v zmysle platného indikačného zoznamu (tu), na základe schváleného Návrhu pre kúpeľnú starostlivosť (tlačivo tu).

2.) zároveň vzniká v priestoroch detského bloku na oddelení A3, po nevyhnutných úpravách, v rámci ústavnej starostlivosti Špecializovaná detská rehabilitačná nemocnica s primeraným personálnym a materiálno-technickým vybavením. Odborným garantom nemocnice bude lekárska námestníčka MUDr. Katarína Recabarrenová, so špecializáciou v odbore pediatria aj v odbore fyziatria, balneológia, liečebná rehabilitácia (FBLR).

Ako bude nemocnica fungovať?

Ústavnú zdravotnú starostlivosť poisťovňa uhradí na základe vyplneného „Návrhu na rehabilitačnú liečbu“, ktorý poskytovateľ zdravotnej starostlivosti (ošetrujúci lekár dieťaťa, nemocnica, odborný lekár a pod.) posiela priamo k nám do Maríny k posúdeniu vhodnosti rehabilitačného pobytu a po našom kladnom stanovisku (indikácie/kontraindikácie) požiadame poisťovňu o schválenie ústavnej starostlivosti v Maríne. (V prípade Všeobecnej zdravotnej poisťovne je to krajská pobočka v B. Bystrici, administratívny proces s poisťovňou Dôvera je v štádiu finalizácie, s poisťovňou Union v štádiu prípravy.)

Vzor návrhu na rehabilitačnú liečbu je (tu). Dĺžka pobytu je 60 dní, v prípade jeho odôvodneného predĺženia je nutný súhlas poisťovne. V cene ošetrovacieho dňa je komplexná zdravotná starostlivosť.

Aké sú indikácie pre ústavnú starostlivosť v Špecializovanej detskej rehabilitačnej nemocnici?

 • po operáciách alebo poraneniach centrálneho nervového systému (CNS)
 • po zápaloch CNS, miechy (Guillain-Barré syndróm, encefalitídy a pod.)
 • po operáciách alebo poraneniach periférneho nervového systému
 • po amputácií na hornej alebo dolnej končatine
 • po kraniotraumách, polytraumách
 • po operáciách a stabilizačných výkonoch na chrbtici
 • po operačných výkonoch pre nádory, cievne malformácie miechy
 • po úrazoch mozgu so zvládnuteľným organickým psychosyndrómom a aktívnou spoluprácou pacienta

Aké sú kontraindikácie prijatia pacienta?

 • tracheostómia s kanylou, vigilná kóma
 • ťažký imobilizačný syndróm s kontraktúrami alebo paraartikulárnymi osifikáciami.
 • dekubity, rozsiahle kožné defekty, externé fixátory
 • nezhojený amputačný kýpeť, nehojace sa pooperačné rany
 • závažná polymorbidita alebo závažné ochorenia, ktoré znemožňujú aktívnu intenzívnu rehabilitáciu – dekompenzovaný diabetes mellitus, kardiorespiračná insuficiencia, renálna insuficiencia ťažkého stupňa, akútne tromboembolická choroba, závažné a recidivujúce krvácavé prejavy a pod.
 • akútne infekčné ochorenia, bacilonosičstvo (rezistentné nemocničné nákazy)
 • zhubné nádory počas ich liečby
 • syndróm závislosti na alkohole, narkotikách, nespolupráca, ťažká mentálna retardácia
 • akútne psychózy a duševné poruchy s asociálnymi prejavmi
 • kachexia každého druhu
 • dekompenzovaná epilepsia

Čo je potrebné priniesť na hospitalizáciu?

 • hospitalizované dieťa: preukaz poistenca, zdravotnú dokumentáciu, výsledky aktuálnych vyšetrení, lieky, ktoré dieťa bežne užíva na celú dobu hospitalizácie, ortopedicko-protetické pomôcky, ktoré dieťa používa, bežné oblečenie, jednorazové plienky, príp. plienky do vody, tzv. plávacie plienky, hygienické potreby. Špeciálne diétne požiadavky treba ohlásiť vopred.
 • sprievodca: preukaz poistenca, občiansky preukaz, lieky, ktoré sprievodca bežne užíva na dobu hospitalizácie, hygienické potreby.

Ubytovanie a stravovanie sprievodcu

 • V zmysle zákona č. 577/2004 Z. z. sa ustanovujú platby za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti – pobyt sprievodcu – 3,30 €.
 • Pre sprievodcu dieťaťa je zabezpečená aj celodenná strava (raňajky, obed, večera). Celodennú stravu si hradí v zmysle zákona sprievodca sám.
 • Podrobnejší cenník služieb, ubytovania a stravovania nájdete tu.

Ďalšie informácie o fungovaní Špecializovanej detskej rehabilitačnej nemocnice budeme priebežne aktualizovať. Prosím sledujte našu webovú či fb stránku www.marinakovacova.sk

 

Poplatky sprievodcu dieťaťa hospitalizovaného v Špecializovanej detskej rehabilitačnej nemocnici pre rok 2019 
Povinné poplatky v zmysle Zákona č. 577/2004 Z.z. :osoba/deň
*  pobyt sprievodcu v ústavnej starostlivosti3,30 €
  
Doplatky:osoba/deň
* celodenné stravovanie, ktoré pozostáva zo servírovaných raňajok, obed výber z 2 jedál, večera výber z 3 jedál5,98 €
* doplatok za neobsadené lôžko v trojposteľovej izbe – II.,III.,IV.Q.20198,00 €
* doplatok za ubytovanie na nadštandardnej izbe so sociálnym zariadením15,00 €