VČASNÁ INTERVENCIA – Nová nadštandardná procedúra v Maríne.

Včasná intervencia

Akou odbornou intervenciou je VČASNÁ INTERVENCIA poskytovaná
v našom zariadení?
   Ide o súbor odborných intervencií (diagnostických, terapeutických
a poradenských) zameraných na stimuláciu vývinu dieťaťa (s už
identifikovaným zdravotným oslabením či rizikovým vývinom) znižujúc
riziko a predchádza dlhodobým problémom v oblasti sociálnej, emočnej a
kognitívnej.

Komu je VČASNÁ INTERVENCIA určená?
   Najmladším deťom (v predškolskom veku 1-6 rokov, resp. po nástup do
školy) s rizikovým vývinom, so zdravotným znevýhodnením, s
oneskoreným či obmedzeným vývinom.
   Rodine, súrodencom a ostatným členom žijúcim v spoločnom prostredí s
dieťaťom s postihnutím (tieto intervencie zahrňujú aj prácu s rodinou
(sprevádzanie, poradenstvo, podpora reziliencie a tým významne
ovplyvňuje rodinu dieťaťa – ako primárnej soc. skupiny.)

Kto poskytuje VČASNÚ INTERVENCIU?
   Včasnú intervenciu v našom zariadení indikuje ošetrujúci lekár a aplikuje
atestovaný klinický liečebný pedagóg s vyše 20 ročnou praxou (PaedDr.
Silvia Tuláková, PhD.).

Cieľ a zameranie VČASNEJ INTERVENCIE?
   Aktivizácia rodiny, podpora v jej kompetenciách („naučiť“ rodiča správne
dešifrovať aktuálne potreby jeho dieťaťa a následne zvládať komplexnú
starostlivosť, efektívne komunikačné a výchovné stratégie
v každodennom živote),

   Diagnostika aktuálneho vývinu dieťaťa (vývinový skríning)– zhodnotenie jednotlivých oslabení, ale hlavne protektívne faktory na základe ktorých navrhujeme terapeutický (stimulačný) program,
  

    Terapia – súbor cvičení, hier, odporúčaní na vhodnú stimuláciu dieťaťa
(prvky filiálnej terapie., terapia hrou, bazálnej stimulácie, polysenzorickej
stimulácie, nácvik efektívnych komunikačných a výchovných stratégií…),
  

   Poradenstvo – analýza a zlepšenie komunikačných a výchovných stratégií,
podpora kompetencií rodiča, zladenie zaužívaných a nových stratégií,
riešenie krízových situácií, sprevádzanie, poradenstvo v oblasti výberu
vhodného predškolského zariadenie (integrácia)… .

V rámci včasnej intervencie ponúkame aj PREDŠKOLSKÚ PRÍPRAVU DIEŤAŤA – tréningový program: jeho súčasťou je vypracovaný individuálny stimulačný program na stimuláciu funkcií a zručností dieťaťa potrebných k zaškoleniu (zrakové vnímanie: zraková diferenciácia, pamäť, vizuomotorická koordinácia, sluchové vnímanie: fonematické uvedomovanie, sluchová diferenciácia, sluchová pamäť…, rytmická reprodukcia, priestorová orientácia, matematické predstavy, grafomotorická koordinácia…apod.)

   Tréning je vhodný pre deti s rizikovým, narušeným vývinom
u ktorých je predpoklad odkladu povinnej školskej dochádzky resp.
pre deti, ktoré už majú OPŠD.